นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม สัมภาษณ์สด รายการสถานีประชาชน

04 พฤษภาคม 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม สัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน ในประเด็น “ประกันสังคม ชี้แจงจ่ายเงินว่างงานจากเหตุสุดวิสัย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
    มาตรการเยียวยาและการช่วยเหลือคนว่างงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมอธิบายเงื่อนไขหลักเกณฑ์และช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในส่วนการคืนเงินกรณีนายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 39 จ่ายเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบต่อสำนักงานประกันสังคมด้วยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร (FAX) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแอปพลิเคชันไลน์โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ ได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th,e-mail info@sso1506.com),Web board,Live chat,Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Facebook.com/ssofanpage)