ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

04 พฤษภาคม 2563

     หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

     เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร