สำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563

01 พฤษภาคม 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

- รับทราบการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและคำสั่งแต่งตั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- รับทราบความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- พิจารณามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- พิจารณามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

- พิจารณาการสนับสนุนเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบ (กระทรวงวัฒนธรรม)

- พิจารณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

- พิจารณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่นๆ