ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563

01 พฤษภาคม 2563

     นายแพทย์สุขสัน กิตติศุภกร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณาการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนที่เป็นคนไทย จำนวน 9 ราย และชายต่างชาติ จำนวน 1 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม