ประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563

30 เมษายน 2563

นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานประชุม

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

       - สถิติการยื่นแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัย (ยื่นแบบผ่าน e-form)

       - การแต่งตั้งโฆษกสำนักงานประกันสังคม

       - พิจารณาวารสารประกันสังคม ฉบับที่ 2-4 ประจำปี 2563

       - พิจารณาการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม