ประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

30 เมษายน 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งที่ประชุม มีเรื่องพิจารณาเพื่อทราบ ดังนี้          

-  รับทราบรายงานข้อมูลหนี้ค้างชำระกองทุนประกันสังคมของหน่วยปฏิบัติ

-  รับทราบรายงานความคืบหน้าการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เครือข่ายประกันสังคมตามมาตรา 40    

-  รับทราบพร้อมติดตามรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายประกันสังคมตามนโยบาย เรื่อง บวร      

-  รับทราบการรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wage)    

-  รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานประกันสังคม ปี 2562 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม 2562)     

-  การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานประกันสังคมจังหวัดและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

- มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได