รับมอบลูกชิ้นปิ้งแพร่งนรา จำนวน 200 ไม้ ข้าวเหนียวปิ้ง 200 ห่อ และหน้ากาก 3D จำนวน 20 ชิ้น จากนางณิยะดา จ่างตระกูลรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

29 เมษายน 2563

        นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม รับมอบลูกชิ้นปิ้งแพร่งนรา จำนวน 200 ไม้ ข้าวเหนียวปิ้ง 200 ห่อ และหน้ากาก 3D จำนวน 20 ชิ้น จากนางณิยะดา จ่างตระกูลรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่มาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและอนุมัติสั่งจ่ายกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในส่วนงานบริการของสำนักงานประกันสังคม     
         เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ชั้น 3 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม