การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2563

28 เมษายน 2563

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคมโดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมมีมติ ที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ปี 2563 และแนวทางการบริหารกองทุนช่วง COVID-19

2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพสำนักงานประกันสังคม      ด้านการออกแบบนโยบาย

3. เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย และอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชุมพร

แทนตำแหน่งที่ว่าง

4. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนมีนาคม 2563

5. รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมไตรมาส 1 ปี 2563 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563)  

6. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ไตรมาส 1 ปี 2563 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 

7. รับทราบประกาศกระทรวงแรงงาน และกฎกระทรวง ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19