คณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 5/2563

28 เมษายน 2563

      เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
     1.พิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการคัดเลือกสถานพยาบาลเพื่อพิจารณาเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
     2.พิจารณาขอความเห็นชอบในหลักการสำหรับการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     3.พิจารณาการขอสมัครเป็นสถานพยาบาลในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
     4.พิจารณากรณีการรักษาพยาบาล จำนวน 7 ราย
     5.รับทราบการพัฒนาสิทธิประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
     6.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์กรณีพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้ประกันตน
      ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม