ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมชี้แจงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

28 เมษายน 2563

     เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานประชุมชี้แจงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายอรรถพล ตรึงตรอง เลขาธิการกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายอนุสรณ์ ศิวะกุล ประธานชมรมการศึกษาทางเลือก นายศุภเสฎฐ์ คณากุล นายกสมาคมคณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
    การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมชี้แจงผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาและการช่วยเหลือคนว่างงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมอธิบายเงื่อนไขหลักเกณฑ์และช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย    
      โดยนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทางออนไลน์ (e-from for sso benefits) ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือหากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง