นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ 1

21 เมษายน 2563

    นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ 1  และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เตรียมความพร้อมสู่ประกันสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ มีอุดมการณ์และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มีทัศนคติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชน พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม