ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563

21 เมษายน 2563

    ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563 พร้อมบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน และบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนงานประกันสังคม ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งให้ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลจนเกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563ณ ห้องเอราวัณ 2 โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี