นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานประกันสังคมใหม่

21 เมษายน 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการปฐมนิเทศพนักงานประกันสังคมใหม่ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พนักงานประกันสังคมร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความคลอบคลุมการดูแลบริการ และสิทธิประโยชน์ของวัยทำงานทุกกลุ่ม และทุกคน สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการปฏิรูปองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยกระดับให้การบริการที่มีคุณภาพไปสู่ผู้ประกันตนและลูกจ้าง เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม