นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจ ราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบรองรับการลดอัตราเงินสมทบและการขยายเวลา การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

30 มีนาคม 2563

        นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบรองรับการลดอัตราเงินสมทบและการขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 มีรายละเอียดจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ดังนี้
        พิจารณาลดอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ประจำงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
        พิจารณาขยายกำหนดเวลายื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 39งวดเดือนมีนาคม 2563 จ่ายภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 งวดเดือนเมษายน 2563 จ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 งวดเดือนพฤษภาคม 2563 จ่ายภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
        พิจารณาการพัฒนาระบบรองรับการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ผ่ายเคาน์เตอร์ธนาคาร