คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563

24 มีนาคม 2563

      นายชาตรี บานชื่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระที่ประชุม ดังนี้
      1. เพื่อทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ
อัตราค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      2. พิจารณาแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์ หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในกรณีผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กองทุนประกันสังคม
       เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 
สำนักงานประกันสังคม