นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 6/2563

23 มีนาคม 2563

      นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้
      1. พิจารณาแนวทางการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ทำการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      2. พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 
      3. พิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย 
      4. พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน กองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
      5. พิจารณาขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน
      6. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร