ติดตามความคืบหน้า และซักซ้อมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานประกันสังคม

23 มีนาคม 2563

      นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้า และซักซ้อมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานประกันสังคม โดยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ ได้ชี้แจงและรายงานความคืบหน้าผ่านระบบ VDO CONFERENCE กับสำนักงานประกันสังคม/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ 
      ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกคนที่ทำงาน และเน้นย้ำการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม