ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ รองรับสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานประกันสังคม (SSO War Room COVID-19)

20 มีนาคม 2563

     ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานประกันสังคม (SSO War Room COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบการ และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ COVID-19 สำนักงานประกันสังคม (SSO War Room COVID-19) ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม