หารือมาตรการเตรียมการรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19)

20 มีนาคม 2563

      นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในการประชุม หารือมาตรการเตรียมการรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
     1. รายงานความคืบหน้าของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID 19) 
     2. พิจารณา (ร่าง) มาตรการเตรียมการรองรับสถานการณ์ด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของสำนักงานประกันสังคม
     3. พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (COVID 19)  ต่อรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม
     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม