คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563

18 มีนาคม 2563

นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธาน
การประชุม คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธ
ที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงาน
ประกันสังคม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
        1. พิจารณาการกำหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมกองทุนประกันสังคม
ปี 2563 
        2. พิจารณาประเด็นการจัดทำเนื้อหาวารสารประกันสังคม ปี 2563