เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “รู้จริงโรคโควิด 19 ไปกับประกันสังคม” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ”

17 มีนาคม 2563

       เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “รู้จริงโรคโควิด 19 ไปกับประกันสังคม” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ” ณ บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี คุณสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานอาวุโส ร่วมงาน โดยนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน   
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้น สำนักงานประกันสังคมจึงให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน จึงจัดโครงการดังกล่าวโดยมีแพทย์หญิงนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี บรรยายให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การส่งเสริมและป้องกันโรคอันเนื่องจากการทำงาน” โดยแพทย์จากโรงพยาบาลนครชัยศรี ให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งก่อนเข้างานได้มีีการคัดกรองและแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน       

        ในการนี้ ศูนย์สารนิเทศร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ออกบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและเล่นเกมแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมงาน