คณะอนุกรรมการอุทธรณ์สัญจร ครั้งที่ 14/2562

05 มีนาคม 2563

     นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณา
ขอความอนุเคราะห์บูรณาการเชื่องโยงข้อมูลตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระ
แก่ประชาชน (ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนทร์สโตร์)    
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการสำนักงานประกันสังคม