โครงการ ฝึกอบรมงานวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

04 มีนาคม 2563

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมงานวินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ วิธีการ หลักเกณฑ์การวินิจฉัยเงินทดแทน การใช้งานระบบกองทุนเงินทดแทน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ลดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการบันทึก งานค้างวินิจฉัย รวมถึง
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยเงินทดแทนได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม สะดวก 
รวดเร็ว โดยมีนางชวนพิศ พูนฤเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กล่าวรายงาน             
          เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร