“สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่”

04 มีนาคม 2563

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สัมภาษณ์สด รายการ สถานีประชาชน ในประเด็น “สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่” เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  เวลา 14.05 – 15.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สำนักงานประกันสังคมในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้ติดตามสถานการณ์  การระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้มีการย้ำเตือนผู้ประกันตน ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ อย่าละเลย ให้ไปเข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ เช่น อยู่ต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามระบบประกันสังคมจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นกรณีฉุกเฉินได้ภายใน 72 ชั่วโมง หากจำเป็นต้องถูกกักกันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงว่ามีประวัติไปต่างประเทศหรือไม่ หรือมีญาติป่วยเป็นไข้หวัดหรือไม่ เพื่อแพทย์จะได้ประเมินอาการได้อย่างถูกต้อง หากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายโรค COVID-19 จะส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายตรวจหรือค่ายาใด ๆ