พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ ปรับกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับให้บริการสู่ดิจิทัล ทันสมัย รุ่นที่ 2

04 มีนาคม 2563

 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ
ปรับกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับให้บริการสู่ดิจิทัล ทันสมัย รุ่นที่ 2 โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ
สำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Grand Hall 2
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
       ตามนโยบายของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วน
ในปี 2563 ให้เร่งรัดปฏิรูปกำลังแรงงาน ยกระดับการให้บริการประชาชน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดโครงการ
ดังกล่าวมุ่งหวังจะปฏิรูประบบ และวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ มาจัดการ
ข้อมูล นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น