โครงการปรับกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับให้บริการสู่ดิจิทัล ทันสมัย

03 มีนาคม 2563

       พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปรับกระบวนงานอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับให้บริการสู่ดิจิทัล ทันสมัย โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน
       ตามนโยบายของ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัดปฏิรูปกำลังแรงงาน  ยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ มาจัดการข้อมูล นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศ
       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปได้อย่างสะดวก เร็วเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียดเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้อง โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร