ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

03 มีนาคม 2563

      นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม 
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคม ประจำปี 2563พิจารณาการทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) และทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)