คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563

03 มีนาคม 2563

        นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2562 รายงานกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี 2563 และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2563