นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน

23 มกราคม 2563

       หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับนายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือความสัมพันธ์ไทย - สหภาพยุโรป รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานที่รัฐมนตรีฯ ให้ความสำคัญและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือด้านแรงงานของทั้งสองฝ่ายและการจัดประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 

       ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยกองนโยบายและแผนงาน โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมในเรื่องการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม (Portability of Social Security Rights) สำหรับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะหารือร่วมกับสหภาพยุโรปเพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวต่อไป