อวยพรนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 และหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดโครงสร้างและการปฏิรูประบบราชการ

16 มกราคม 2563

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงของสำนักงานประกันสังคม เข้าอวยพรนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 และหารือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดโครงสร้างและการปฏิรูประบบราชกา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องทำงานรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน