คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่องานสำนักงานประกันสังคม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

16 มกราคม 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่องานสำนักงานประกันสังคม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม มีวาระการประชุม ดังนี้
     1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2562)
    2.พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน (ประจำปี 2563)
       - สภาองค์การนายจ้าง/สภาองค์การลูกจ้าง
       - องค์กรแรงงานที่ไม่ได้สังกัดสภาพองค์การนายจ้าง/ลูกจ้าง
       - อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
    3.การพิจารณาจัดสรรจำนวนรุ่น
       - การจัดสรรให้สภาองค์การนายจ้าง/สภาองค์การลูกจ้าง
       - องค์กรแรงงานที่ไม่ได้สังกัดสภาพองค์การนายจ้าง/ลูกจ้าง    
       - การจัดสรรให้อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) หรือบุคคลธรรมดาที่เป็นตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบพร้อมตัวอย่างเอกสารประกอบการจ่าย