คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ.... ครั้งที่ 1/2563

08 มกราคม 2563

       นายถาวร พานิชพันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ.... ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 
        รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ... พิจารณายกร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ... (โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
      เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 
สำนักงานประกันสังคม