ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2563

07 มกราคม 2563

       ศาสตราจารย์ภานุพันธ์ ทรงเจริญ ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้
       พิจารณาค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน    300,000 บาท จำนวน 6 ราย
       พิจารณาค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน    500,000 บาท จำนวน 5 ราย
       พิจารณาค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 3 ราย
       พิจารณาค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 2 ราย
       พิจารณาอุทธรณ์ กรณีค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 150,000 บาท จำนวน 3 ราย
       พิจารณาอุทธรณ์ กรณีค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 1 ราย
       พิจารณาโรงพยาบาลขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย
       พิจารณาค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงฯ (150,000 บาท) จำนวน 23 ราย
       พิจารณาค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 11,500,000 บาท
เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม