พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

06 มกราคม 2563

        สำนักงานประกันสังคม โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย  แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 16 ราย และสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 24 ราย  โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม