พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

22 เมษายน 2563

สำนักงานประกันสังคม โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานดีมีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 16 ราย และสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 24 ราย โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีได้ให้โอวาท  ให้บุคลากรประพฤติดี มีคุณธรรม รู้จักครองตน ครองคน ครองงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม