การประชุมกรม สำนักงาน ประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563

06 มกราคม 2563

           นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งที่ประชุม มีเรื่องพิจารณาเพื่อทราบ ดังนี้ 

       -  แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ โดยบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
      -  การจัดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและสวัสดิการแก่แรงงานประมง        
      -  รายงานการใช้จ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562       
      -  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 รอบ 11 เดือน (มกราคม – พฤศจิกายน 2562)        
      -  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามนายจ้างให้ขึ้นทะเบียนประกันสังคมใหม่เทียบกับจำนวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมาย       
      -  รายงานการคืบหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายประกันสังคมตามนโยบาย เรื่อง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน)         
      -  รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์สารนิเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562        
      -  รายงานผลการดำเนินงานรับ – จ่าย เงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน