คณะทำงานศึกษา อนาคตของระบบประกันสังคม และเงินทดแทนสู่หลักประกันคนไทยอย่างถ้วนหน้าและ ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2562

25 ธันวาคม 2562

       สำนักงานประกันสังคม โดยกองนโยบายและแผนงาน จัดประชุม คณะทำงานศึกษา
อนาคตของระบบประกันสังคม และเงินทดแทนสู่หลักประกันคนไทยอย่างถ้วนหน้าและ
ยั่งยืน ครั้งที่ 2/256
2 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 
สำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบประกันสังคมและเงินทดแทน แจ้งในที่ประชุม ได้แก่       
       1.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาอนาคตของระบบประกันสังคมและเงินทดแทน สู่หลักประกันคนไทยอย่างถ้วนหน้าและยั่งยืน        
       2.รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานศึกษาอนาคตของระบบประกันสังคมและเงินทดแทน
สู่หลักประกันคนไทยอย่างถ้วนหน้าและยั่งยืน ครั้งที่ 1/2562        
       3.พิจารณาแนวทางดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมและเงินทดแทน