การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 22/2562

25 ธันวาคม 2562

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 22/2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม มีมติที่ประชุมสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป

2. เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร

3. เห็นชอบการเสนอชื่อ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการผู้แทนบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4. เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนประกันสังคมประจำปีบัญชี 2563

5. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)

6. รับทราบแผนการลงทุน กองทุนประกันสังคม ปี 2563 (เดือนมกราคม-มีนาคม)         

7. รับทราบรายงานสรุปผลการบริหารเงินลงทุน และสถานะความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2562

8. รับทราบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562

9. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม