ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 12/2562

24 ธันวาคม 2562

     สำนักงานประกันสังคม โดยสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์จัดประชุมคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 12/2562 โดยมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น เป็นประธาน ร่วมด้วย กรรมการการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมมีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งพิจารณาแบ่งสัดส่วนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง และพิจารณาการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน 

      เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ 
สำนักงานประกันสังคม