นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 12/2562

23 ธันวาคม 2562

       นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 11) ครั้งที่ 12/2562 พร้อมด้วยนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ภายใต้นโยบายของหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันสังคม เงิดทดแทน และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
       1. รับทราบข้อมูลเงินสมทบค้างชำระกองทุนเงินทดแทน
       2. รับทราบแผนการลงทุนและแนวทางการลงทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (มกราคม-มีนาคม)
       3. พิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ประสบอันตราย  จำนวน 5 ราย กรณีค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5 ราย กรณีสูญเสียสมรรถภาพ จำนวน 3 ราย 
       4. ขอความเห็นชอบกรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 1 ราย กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 2 ราย กรณีค่ารักษาพยาบาลเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทจำนวน 1 ราย และกรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 2,000,000 บาท จำนวน 1 ราย
       5. รับทราบแผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
       6. ขอทราบรายชื่อตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจซึ่งกระทรวงการคลังไม่ต้องค้ำประกันที่สามารถลงทุนได้
       7. ขออนุมัติเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป)
       8. รับทราบการเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และผู้เกี่ยวข้อง
ในต่างประเทศ ปี 2563