“โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ครั้งที่ 9/2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23 ธันวาคม 2562

        สำนักงานประกันสังคม โดย ศูนย์สารนิเทศ จัด “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม”

ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้นโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการสร้างความรับรู้เรื่องประกันสังคมในด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอ่างทอง ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสุชาดา ชี้เจริญ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนนทรี โรงแรมวรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์           

  การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20  ธันวาคม 2562 มีกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และการให้บริการ โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี และมีการเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข(ภาพ) กับประกันสังคม” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม และนางสาวหทัยรัตวันท์ ตรีอัมพร เป็นผู้ดำเนินรายการ