หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” ภายใต้โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

19 ธันวาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด

       หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ประกันสังคมทั่วไทย” ภายใต้โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สร้างการรับรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน” เพื่อร่วมบูรณาการ สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานภาคอิสระ ภายใต้แนวทางการพัฒนาการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือ
     ในช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนประกันสังคมทั่วไทย” (Thailand Social Security Network) โดยนางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ประกันสังคมถ้วนหน้า สู่แรงงานภาคอิสระ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ช่วงบ่ายมีการเสวนา “การพัฒนากลไกเครือข่ายประกันสังคมแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนางอรุณี ศรีโต ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นายพงศกร มงคลหมู่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย 
นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน ดำเนินรายการโดยนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม 
      ภายในงานยังมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ร่วมงาน เรื่อง “สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่กลุ่มอาชีพอิสระพึงได้รับ” โดย ดร.สุชาติ เปรมสุริยา สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคมเมื่อวันพฤหัสบดีที่19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี