นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดงาน “การประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม”

18 ธันวาคม 2562

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดงาน “การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม”  ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เมื่อวันเสาร์ที่  14 ธันวาคม 2562  ณ ห้อง MAGIC 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
     ภารกิจของสำนักงานประกันสังคมส่งผลต่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับจากระบบประกันสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนและครอบครัว ฉะนั้น การแสดงจุดยืนในการต่อต้านทุจริตเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารทุกระดับจะต้องสร้างจิตสำนึก และความร่วมมือของบุคลากรกับประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม