หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘

18 ธันวาคม 2562

      วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการว่าด้วยการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๘ ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การสร้างงานที่มีคุณค่าในภาคประมงผ่านการตรวจแรงงานในอาเซียน” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน 

      มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานและให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยเฉพาะแรงงานในภาคประมง เนื่องจากมีการดำเนินกิจกรรมข้ามทะเลอาณาเขตของประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และขอร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคประมง โดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศด้านแรงงาน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการทำงานในภาคประมงฉบับที่ ๑๘๘ พร้อมที่จะสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานและสร้างงานที่มีคุณค่าในภาคประมงต่อไป

       ในการนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวบุปผา เรืองสุดรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน