นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายภาครัฐสู่การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จัดงานสัมมนา

18 ธันวาคม 2562

         สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จัดงานสัมมนา "4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล" เมื่อวันพุธที่18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ผลการพัฒนาการให้บริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาออกเอกสาร หลักฐานผ่านระบบดิจิทัล โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายภาครัฐสู่การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน
         กระทรวงแรงงานโดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคมจึงได้ดำเนินการพัฒนาการออกใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวมทั้งการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว จึงทำให้กระบวนงานของสำนักงานประกันสังคมติด 10 ลำดับแรกของกระบวนงานทีี่ลดระยะเวลาให้บริการ โดยอยู่ในลำดับที่ 4 คือกระบวนงานการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ลดลงจาก 1 วันทำงาน เหลือ 5 นาที คิดเป็น 98.96 เปอร์เซ็นต์ และลำดับที่ 10 คือกระบวนงานการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดลงจาก 25 นาที เหลือ 5 นาที คิดเป็น 80.00 เปอร์เซ็นต์ 
         ในการนี้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงานสัมมนาฯ และร่วมถ่ายภาพในฐานะเป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล