คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 12/2562

18 ธันวาคม 2562

         สำนักงานกองทุนเงินทดแทน จัดประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณและบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม โดยมี นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด เป็นประธานการประชุม และนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และบริหารการลงทุนกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 11/2562 พิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อตราสารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังไม่ต้องค้ำประกันที่สามารถลงทุนได้ และเรื่องแผนการลงทุน และแนวทางการลงทุนกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2563 (มกราคม - มีนาคม)