นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 21/2562

17 ธันวาคม 2562

         นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 21/2562 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำพล  สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมมีมติ ที่ประชุมสำคัญ ดังนี้
         1. เห็นชอบร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนประกันสังคม ประจำปีบัญชี 2563
         2. อนุมัติกันเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ไว้ดำเนินการในปี 2563 
         3. อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563 
         4. เห็นชอบการแก้ไขคำสั่งประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ จากรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่กำกับดูแลศูนย์สารนิเทศ เป็น รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้ตรวจราชการกรมที่กำกับดูแลศูนย์สารนิเทศ
         5. รับทราบรายงานผลการหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การจำหน่ายหนี้ค้างชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมออกจากบัญชีเป็นสูญ และมอบสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามกระบวนการจำหน่ายหนี้ค้างชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมออกจากบัญชีเป็นสูญอย่างเคร่งครัด
         6. รับทราบข้อเรียกร้องของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย