พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society)”

16 ธันวาคม 2562

        พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society)” โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Cashmere Grand Ballroom โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี 

        โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้สูงอายุมีอาชีพเหมาะสมกับวัย สร้างรายได้ ความภูมิใจ เพิ่มบทบาทและคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการทำงาน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการการทำงานซึ่งกันและกัน ได้รับทราบสิทธิการคุ้มครองที่ควรจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุที่ดีขึ้น และผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและช่วยเหลือเพื่อนในชุมชนเมื่อประสบปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ