การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562

12 ธันวาคม 2562

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 พร้อมผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยมีนางบุญเรือง โรจนศิริ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีการบรรยายโดยวิทยากรภายนอก นางศรีรัตน์ พงษ์ศรี  เกี่ยวกับกระบวนการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ และการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2562 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง magic 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

สำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) คือ “ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน”  ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมต่อไป