หารือภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความ ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการประกันสังคมระหว่างไทย – เบลเยี่ยม โดยมี นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

12 ธันวาคม 2562

        สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมหารือภายในเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการประกันสังคมระหว่างไทย – เบลเยี่ยม โดยมี นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี ผู้แทนจากสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน กองกฎหมาย และกองวิจัยและพัฒนา 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว 
สำนักงานประกันสังคม