ประชุม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป) ครั้งที่ 23/2562

12 ธันวาคม 2562

         นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (กรณีทั่วไป)
ครั้งที่ 23/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ที่ประชุมได้ได้มีการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์กรณีว่างงาน กรณ๊นิติสัมพันธ์นายจ้างลูกจ้าง กรณีเงินสมทบในประเด็นข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ต่อไป